Welke diensten verrichten wij?

Met ruim 20 jaar ervaring in de financiële dienstverlening is het centraal stellen van u als klant voor ons een vanzelfsprekendheid. Wij geloven in de kracht van persoonlijk advies. Ons advies wordt afgestemd op uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen. Wij denken en werken oplossingsgericht, hetgeen kan inhouden dat het afsluiten van een verzekering niet per definitie de meest geschikte oplossing voor u hoeft te zijn.

Wij kunnen u van dienst zijn op het gebied van:

  • Risicoanalyses
  • Schadeverzekeringen
  • Levensverzekeringen
  • (Collectieve) Pensioenregelingen

Onze dienstverlening is onderverdeeld in een aantal onderdelen.

U beslist zelf van welke onderdelen of combinatie van onderdelen u gebruik wenst te maken:

Inventariseren

Alvorens wij u van een goed advies kunnen voorzien inventariseren wij uw wensen, alsmede uw bedrijfsmatige of persoonlijke situatie. Op basis hiervan maken wij de risico’s, die u als bedrijf of als privépersoon loopt, inzichtelijk.

Adviseren

Op basis van de inventarisatie en de door u kenbaar gemaakte wensen stellen wij een advies op. Wij adviseren u over de mogelijke oplossingen om de risico’s die u loopt beheersbaar te maken. Indien het advies een verzekeringsoplossing betreft, selecteren wij voor u de producten die volgens ons het beste aansluiten bij uw bedrijfsmatige of persoonlijke omstandigheden.

Bemiddelen

Wij hebben goede contacten met een groot aantal aanbieders van financiële producten. Wij verzorgen de contacten tussen u en de financiële instelling, bij welke u overweegt een financieel product af te sluiten. Hierbij steunen wij op onze ervaringen over de diverse producten, omgang met verzekeraars en de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit.

We begeleiden uw aanvraag en bewaken het administratieve proces totdat de overeenkomst conform de door u opgegeven informatie en op juiste wijze is opgemaakt.

Onderhoud / Nazorg

Onze dienstverlening stopt niet nadat u het door u gewenste financieel product heeft aangeschaft. Ook daarna zullen wij blijven begeleiden en adviseren. Deze begeleiding kan bestaan uit beantwoording van algemene vragen over het betreffende product of aanpassing van het product vanwege gewijzigde omstandigheden (bijvoorbeeld echtscheiding, verhuizing e.d.), maar ook door middel van periodieke beheergesprekken.

Wat zijn de kosten van advies en/of bemiddeling?

Om u van dienst te kunnen zijn als adviseur maken wij bedrijfskosten. Denkt u hierbij aan salarissen, huisvestingskosten, kosten voor opleidingen en vergunningen. Afhankelijk van onze dienstverlening kennen wij 3 beloningsmodellen:

Provisie

Beloning op basis van provisie

Wij ontvangen van de aanbieder waar uw overeenkomst tot stand komt een kostenvergoeding. Bij verzekeringspolissen is deze kostenvergoeding (provisie) onderdeel van de premie, die bij u in rekening wordt gebracht door de aanbieder. Indien er extra diensten door ons aan u worden geleverd worden de kosten hiervan rechtstreeks in rekening gebracht. Wij informeren u hierover vóór het tot stand komen van de overeenkomst.

Declaratie

Beloning op basis van declaratie

Sommige van onze diensten berekenen wij u op basis van uurtarieven, die wij vooraf met u hebben overlegd. Voordat wij aan een opdracht beginnen maken we een inschatting van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn. Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stellen wij u op de hoogte van de financiële consequenties die dit heeft. Bij sommige opdrachten vragen wij een voorschot op de nog te maken kosten. Een opdracht op declaratiebasis wordt schriftelijk door ons aan u bevestigd.

Vast tarief

Beloning op basis van een vast tarief

Ook kunnen wij voor u een (eenmalige) opdracht uitvoeren tegen een vooraf afgesproken vast tarief. Het kan ook voorkomen dat een combinatie van bovengenoemde mogelijkheden wordt toegepast.

Meer weten?
Neem contact op met een adviseur

Zakelijke verzerkeringen

Ondernemen brengt risico’s met zich mee

Zonder risico’s, geen succes. Dat weet u als ondernemer als geen ander. Nieuwe markten ontdekken, een product ontwikkelen en lanceren, een nog onbekende doelgroep aanboren… juist dat maakt ondernemen zo boeiend. Sommige risico’s zal je moeten accepteren als ondernemer. Bepaalde risico’s kan je wellicht nemen, maar sommige risico’s wil je als ondernemer overdragen.

Niet verzekeren is ook een mogelijkheid

Wij zien het als onze taak om u inzicht te geven in uw ondernemingsrisico’s. Dit doen wij met een bezoek aan uw bedrijf en het gericht vragen stellen over uw werkzaamheden.

In een uitgebreide analyse bespreken wij met u de risico’s, zodat u een objectieve keuze kan maken tussen het accepteren of overdragen van een risico. Niet verzekeren behoort daarbij dus ook tot de mogelijkheid. Belangrijk is dat u het risico begrijpt en dus ook kunt aanvaarden.

Risico’s overdragen

Op het moment dat er risico’s zijn die u wilt overdragen, dan zullen wij zorgen voor een uitgebreide productvergelijking. Hierbij worden niet alleen de prijs, maar ook de voorwaarden met elkaar vergeleken.

KMS Verzekeringen draagt zorg voor de aanvraag en afwikkeling van de betreffende verzekering, controleert de polis en neemt regelmatig contact met u om deze samen door te nemen. Uw bedrijf verandert immers en dus ook uw risico’s.

Op het moment dat u een schade heeft, trachten wij u zoveel mogelijk werk uit handen te nemen. Wij staan u bij en kijken kritisch naar het handelen van de verzekeraar en diens expert.

KMS Verzekeringen kan u helpen

Onze service gaat net even verder. Indien er een schuldige tegenpartij is, zullen wij trachten uw schade op deze partij te verhalen. Dat geldt ook voor uw recht als werkgever op het werkgeversregres. Indien een werknemer betrokken raakt bij een verkeersongeval, heeft u als werkgever recht op schadeloosstelling van het nettoloon dat u gedurende de afwezigheid van de medewerker heeft moeten doorbetalen.

Wij hebben de afgelopen jaren al aanzienlijke bedragen voor onze cliënten weten te verhalen. Indien de schade niet verhaalbaar is, brengen wij u in contact met een advocaat om te laten toetsen of een juridische procedure zinvol is.

Wij gaan verder waar andere stoppen..
.

Onze service gaat net even verder. Indien er een schuldige tegenpartij is, zullen wij trachten uw schade op deze partij te verhalen. Dat geldt ook voor uw recht als werkgever op het werkgeversregres. Indien een werknemer betrokken raakt bij een verkeersongeval, heeft u als werkgever recht op schadeloosstelling van het nettoloon dat u gedurende de afwezigheid van de medewerker heeft moeten doorbetalen.

Wij hebben de afgelopen jaren al aanzienlijke bedragen voor onze cliënten weten te verhalen. Indien de schade niet verhaalbaar is, brengen wij u in contact met een advocaat om te laten toetsen of een juridische procedure zinvol is.

Pensioenregelingen

De pensioenregeling is voor een werkgever veruit de duurste secundaire arbeidsvoorwaarde voor de werknemer. Wat wij vaak merken in de praktijk, is dat een werknemer de pensioenregeling niet op waarde weet in te schatten. Op dit moment is er veel te doen over het pensioendossier, de wettelijke wijzigingen naar pensioenleeftijd 67 jaar, de problematiek van de pensioenfondsen en de lage rentestand.

Deze overvloed aan wijzigingen leidt ertoe dat veel werkgevers en werknemers “hun kop in het zand steken” in de hoop dat dit wel overwaait. Naar onze mening is dit het meest onwenselijke wat een werkgever en werknemer kan doen.

Werkgevers moeten weten of de pensioenregeling nu, – maar ook in de toekomst -, betaalbaar is voor hun onderneming en moeten hun werknemers stimuleren om na te denken over hun pensioen. Werknemers dienen zich ervan bewust te zijn dat de tijd dat er voor je werd gezorgd ver achter ons ligt. Zij zullen het heft in eigen handen moeten nemen en zich meer bewust worden van hun pensioenverzekering.

Wat kan KMS Verzekeringen voor u betekenen ?

Wij helpen u graag met het opzetten van een nieuwe pensioenregeling of met het aanpassen of verlengen van uw huidige pensioenregeling. Een pensioenregeling die past bij uw mogelijkheden én aansluiten bij de wensen van uw werknemers. Wij geven een uitgebreid pensioenadvies conform de richtlijnen en leidraad van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Uit onderzoek van de AFM blijkt dat ongeveer 20.000 bedrijven een pensioenregeling hebben bij een verzekeraar, terwijl deze onder de verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds vallen. Wij doen dan ook altijd een uitgebreide check of u onder een verplichtstelling valt van een bedrijfstakpensioenfonds of vanuit een CAO.

Wij vergelijken meerdere producten met elkaar op prijs en voorwaarden, maar ook op performance. Uiteraard zorgen wij ook voor een correcte invoering van de pensioenregeling.

Beheer van uw pensioen

Pensioencommunicatie is inmiddels onderdeel van de PensioenWet. Wij adviseren u hier als werkgever een actieve rol in te nemen door duidelijk naar uw werknemers te communiceren over uw pensioenregeling. Wij kunnen u begeleiden in dit traject. Te denken valt aan schriftelijke communicatie, presentaties voor uw personeel of spreekuren met individuele gesprekken. Naast uw vooraanstaande rol in de pensioencommunicatie, zullen uw medewerkers de collectieve pensioenregeling weer meer gaan waarderen als een kostbare secundaire arbeidsvoorwaarde.

Pensioenadvies is duur ?

Pensioen is een vak apart en ieder vraagstuk is anders. De prijs voor het advies bepaald u voor een groot gedeelte zelf. Het pensioendossier vereist een aantal verplichte onderdelen maar sommige onderdelen zijn optioneel.

Mocht u meer willen weten over de mogelijkheden welke wij kunnen bieden en tegen welke prijs, neemt u dan gerust contact met ons op. Het kennismaking gesprek kost niets !!