Inleiding In deze Algemene voorwaarden is vastgelegd wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten. Met deze voorwaarden geven wij u duidelijkheid over de manier waarop KMS Verzekeringen B.V. zijn werkzaamheden verricht.

De Algemene voorwaarden zijn altijd van toepassing op de werkzaamheden die wij voor u verrichten, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Wij gaan er vanuit dat dat u deze voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord bent. Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan gerust contact met ons op.

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Opdracht

Artikel 3. Aanbiedingen, offertes en adviezen

Artikel 4. Communicatie

Artikel 5. Inschakeling derden

Artikel 6. Vergoeding en betalingen

Artikel 7. Informatieverstrekking door de opdrachtgever

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Artikel 9. Overmacht

Artikel 10. Bescherming persoonsgegevens

Artikel 11. Klachtenregeling

Artikel 12. Verval van rechten

Artikel 13. Slotbepalingen

Artikel 1: Definities

1.1 KMS Verzekeringen B.V. (Wij) de financiële Dienstverlener, bevoegd om te adviseren over te bemiddelen bij het afsluiten van Financiële Producten en deze in uw opdracht te beheren. KMS Verzekeringen B.V: is gevestigd aan de Asterweg 113 te Amsterdam.

1.2 Opdrachtgever / U (uw): De natuurlijke of rechtspersoon aan wie wij een offerte hebben verstrekt, een aanbieding hebben gedaan of waarmee wij een overeenkomst hebben afgesloten.

1.3 Opdracht:

De door u aan ons verstrekte Opdracht om te adviseren over, te bemiddelen bij het afsluiten van een Financieel Product en-of het beheren hiervan.

1.4. Financieel Product:

De verzekering of een ander product waarover wij adviseren, bemiddelen en/of op basis van een overeenkomst voor u beheren.

1.5 Aanbieder:

De verzekeraar of andere dienstverlener die het Financieel Product levert.

Artikel 2: Opdracht

2.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment wat wij uw Opdracht schriftelijk hebben aanvaard of met de uitvoering daarvan zijn begonnen. Wij hebben het recht om de Opdracht zonder opgave van redenen te weigeren. Dit recht hebben ook als wij u voorafgaand aan de Opdracht, een offerte hebben gegeven.

2.2. Alle aan ons verstrekte Opdrachten komen uitsluitend tot stand met ons en worden alleen door ons uitgevoerd, tenzij inschakeling van derden noodzakelijk is, zoals bepaald in artikel 5 van deze voorwaarden.

2.3. Wij hebben een inspanningsverplichting om de door u verstrekte Opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren. Van een resultaatsverplichting is alleen sprake als dit blijkt uit de aard van de verstrekte Opdracht of als partijen dit uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

2.4. De door ons opgegeven termijnen waar binnen de Opdracht zal worden uitgevoerd, zijn nooit fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.5 Inkoop- of andere voorwaarden waarnaar u verwijst bij de acceptatie van een aanbod, offerte of bij het sluiten van een overeenkomst, zijn niet van toepassing, tenzij deze door ons zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes en adviezen

3.1 De aanbiedingen of offertes die wij u namens de Aanbieder presenteren, zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende Aanbieder, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2 U kunt geen rechten ontlenen aan de door ons gemaakte berekeningen van de kosten van een Financieel Product en de eventuele doorverwerking daarvan in uw maandelijkse lasten. Deze berekeningen zijn voorlopig en indicatief en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse premiewijzigingen. Een definitieve berekening kunnen wij voor u maken nadat u de offerte van de Aanbieder heeft geaccepteerd.

3.3 De aan u verstrekte adviezen zijn een momentopname en gebaseerd op de door u verstrekte informatie en de op dat moment geldende wet- en regelgeving.

Artikel 4: Communicatie

4.1 Als u ons een digitaal bericht – zoals e-mail en sms- stuurt, kunt u er pas op vertrouwen dat het bericht ons heeft bereikt als u daarvan een bevestiging heeft ontvangen. Een automatische ontvangstbevestiging is geen bevestiging in de zin van dit artikel.

4.2 Algemene informatie op onze website, in brochures of op andere informatiedragers is vrijblijvend en kan niet worden gezien als een door ons gegeven advies, tenzij uit een mededeling van ons het tegendeel blijkt of als het gaat om een advies dat op uw persoonlijk situatie is toegespitst.

4.3 Wij berichten u op het bij ons bekende post-en/of e-mailadres. Wij gaan ervan uit dat u steeds uw juiste adresgegevens, inclusief e-mailadres, aan ons doorgeeft.

Artikel 5: Inschakeling derden

5.1 Wij hebben het recht om derden in te schakelen als dat voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is. Hiervoor vragen wij vooraf uw toestemming. De hieraan verbonden kosten worden aan u doorberekend.

5.2 Als wij gebruik moet maken van adviezen van externe adviseurs, zoals accountants, advocaten, fiscalisten, schade-experts en taxateurs zullen wij zo veel mogelijk vooraf overleg met u hierover hebben. Bij de selectie van externe adviseurs gaan wij zorgvuldig te werk, maar zijn wij niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.

Artikel 6: Vergoeding en betalingen

6.1 De vergoeding voor onze dienstverlening kan deel uitmaken van de premie die de Aanbieder u in rekening brengt of er kan tussen u en ons een vaste maandelijkse vergoeding worden overeengekomen.

6.2 Wij hebben het recht om de vergoeding jaarlijks per 1 januari met 1,5% te indexeren.

6.3 Prijsaanpassingen van de door de overheid opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan u doorberekend.

6.4 Onze facturen dient u binnen 30 dagen na de factuurdatum te voldoen op de door ons voorgeschreven wijze, tenzij wij schriftelijk anders met u zijn overeengekomen.

6.5 Als u de premie van de verzekering(en) niet tijdig betaalt, kan de Aanbieder de dekking van deze verzekering(en) opschorten en bij een eventuele schade vergoeding weigeren. Wij zijn hiervoor nooit aansprakelijk.

6.6 Als u een vordering op ons heeft, dan is verrekening met bedragen die u ons verschuldigd bent alleen toegestaan als wij uw vordering uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud hebben erkend of als deze in rechte onherroepelijk is vastgesteld. Onder verrekening wordt ook verstaan het opschorten van uw betalingsverplichting.

6.7 Betaalt u onze factuur/facturen niet binnen de overeengekomen termijn, dan bent u over de openstaande bedragen de wettelijk rente verschuldigd. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig. Blijft na een ingebrekestelling uw betaling uit, dan hebben wij het recht de vordering uit handen te geven. De buitenrechtelijke incassokosten wordt altijd bij u in rekening gebracht.

6.8 Betalingen die wij van u ontvangen, hebben altijd betrekking op de langst openstaande en opeisbare factuur.

6.9 Als uw kredietwaardigheid naar ons oordeel daartoe aanleiding geeft, hebben wij het recht om de levering van onze diensten op te schorten totdat u voldoende zekerheid voor uw betalingsverplichtingen heeft gegeven.

Artikel 7: Informatieverstrekking door de Opdrachtgever

7.1 U bent verplicht, gevraagd en ongevraagd om ons alle relevante informatie te geven die nodig is voor een correcte uitvoering van uw Opdracht. Hieronder is in ieder geval begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen zijn opgetreden in uw privésituatie, zoals die gezinssamenstelling, het inkomen en het vermogen, of in uw bedrijfssituatie, zoals de bedrijfsbestemming, de bedrijfsomvang en het voorraadbeheer, waardoor wij onze adviezen daaraan zouden moeten aanpassen of al afgesloten Financiële Producten mogelijk niet meer toereikend zijn.

7.2 Wij kunnen slechts aan onze zorgverplichting voldoen als u het bepaalde in artikel 7.1 strikt naleeft.

7.3 Wij hebben het recht onze dienstverlening op te schorten als u de gegevens die wij nodig hebben voor de uitvoering van de Opdracht niet, niet tijdig of niet volgens de met u gemaakte afspraken aan ons levert.

7.4 U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die u aan ons geeft.

7.5 Als achteraf blijkt dat u ons onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven op basis waarvan wij de Opdracht hebben uitgevoerd, dan kan de Aanbieder op grond van zijn (polis) voorwaarden het recht hebben de verzekering (met onmiddellijke ingang) te beëindigen, dan wel schadevergoeding te weigeren.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Onze aansprakelijkheid en die van door ons ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat door onze beroepsaansprakelijkheids-verzekering wordt uitgekeerd, inclusief ons eigen risico. Op verzoek geven wij u nadere informatie over onze beroepsaansprakelijkheids-verzekering.

8.2 Als onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een specifiek geval geen dekking biedt, is onze aansprakelijkheid en die van door ons ingeschakelde personen beperkt tot maximaal het totaal van de aan u in rekening gebrachte vergoedingen voor de Opdracht die aan de schade ten grondslag ligt, over een periode van 1 jaar. Hebben wij u geen vergoeding voor onze dienstverlening in rekening gebracht, dan geldt als maximum de in rekening gebrachte premie over een periode van 1 jaar van Financieel Product die aan de schade ten grondslag ligt.

8.3 De uitvoering van de verstrekte Opdracht is uitsluitend ten behoeve van u. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

8.4 Wij zijn nooit aansprakelijk voor schade die door u of anderen wordt geleden als u ons onjuiste, onvolledige of niet tijdige informatie heeft gegeven.

8.5 Wij zijn nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook die het gevolg is van fouten in computerprogrammatuur of software die door ons wordt gebruikt.

8.6 Wij zijn nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook die het gevolg is van de omstandigheid dat de door u verzonden (e-mail) berichten ons niet (tijdig) hebben bereikt.

8.7 Wij zijn nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook die het gevolg is van het feit dat u de premie voor Financiële Producten niet (tijdig) heeft voldaan.

8.8 Als wij u adviseren over of bemiddelen bij het afsluiten van een Financieel Product met een beleggings-en/of investeringscomponent geven wij u een prognose van de mogelijk te behalen resultaten van het betreffende product. Dit is slechts een indicatie. Wij zijn nooit aansprakelijk voor welke schade die direct of indirect het gevolg is van een (tegenvallende) waardeontwikkeling van Financiële Producten. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor schade die wordt geleden als gevolg van fouten of onjuistheden in door derden afgegeven prognoses over een te behalen rendement of resultaat. Hieronder is ook begrepen de prognoses die de Aanbieder heeft afgegeven.

8.9 U heeft het recht de overeenkomst met ons tussentijds te beëindigen als wij – zelfs na een deugdelijke ingebrekestelling – toerekenbaar in gebreke blijven om aan onze verplichtingen te voldoen. Uw betalingsverplichtingen die zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding of de betrekking hebben op al geleverde diensten, blijven onverminderd bestaan.

Artikel 9: Overmacht

9.1 Wij zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting als dit voor ons redelijkerwijs niet mogelijk is als gevolg van buiten ons toedoen ontstane veranderingen in de omstandigheden die betrekking hebben op de uitvoering van de Opdracht.

9.2 Van overmacht, zoals bedoeld in artikel 9.1, is in ieder geval sprake bij:

– verzuim en/of tekortkoming door of bij door ons ingeschakelde leveranciers of ander ingeschakelde derden.

vorst, brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes, oproer of oorlog.

– alle ander omstandigheden die van dien aard zijn dat in redelijkheid geen gebondenheid van ons kan worden gevraagd.

Artikel 10: Bescherming persoonsgegevens

10.1 De door ons verstrekte persoonsgegevens zullen door ons alleen worden gebruikt voor de uitvoering van de Opdracht. Uw gegevens worden allen en uitsluitend aan derden verstrekt voor zover dit voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is. Als wij op grond van de wet of openbare orde hiertoe verplicht zijn, zullen wij de betreffende gegevens aan de daartoe aangewezen instantie verstrekken.

Artikel 11: Klachtenregeling

11.1 Wij zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) onder nummer 300.001503. U kunt een geschil die voortvloeit uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waar deze Algemene Voorwaarden op van toepassing zijn, voorleggen bij het Kifid of bij de burgerlijke rechter.

11.2 Kiest voor een bindend advies van het Kifid, dan conformeren wij ons bij voorbaat aan de uitspraak van het Kifid.

Artikel 12: Verval van rechten

12.1 Klachten over onze werkzaamheden of in rekening gebrachte bedragen moet u binnen 60 dagen schriftelijk bij ons indienen. Het indienen van een klacht schort uw betalingsverplichting niet op.

12.2 Al uw vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welke hoofde dan ook in verband met door ons verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval 5 jaar na het moment dat u bekend werd met het bestaand van de rechten en bevoegdheden.

Artikel 13: Slotbepalingen

13.1 Op al onze aanbiedingen, offertes en aanvaarde Opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing.

13.2 Bij schriftelijke afspraken die tussen u en ons zijn gemaakt en afwijken van deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de schriftelijke afspraken.

13.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk tussen u en ons zijn overeengekomen.

13.4 Als enige bepaling van deze voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling uitgesloten. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

13.5 Wij hebben het recht deze voorwaarden tussentijds aan te passen. Bij tussentijdse aanpassingen van deze voorwaarden wordt u daarover geïnformeerd met gelijktijdige toezending van de aangepaste voorwaarden. U heeft het recht om binnen 30 dagen nadat u hiervan in kennis bent gesteld, bezwaar te maken. In dat geval treden wij met u in overleg over de inhoud van de wijzingen. Maakt u geen bezwaar, dan zijn de gewijzigde voorwaarden van toepassing.

Algemene voorwaarden KMS Verzekeringen Kvk nr. 34094280 | Registratienr. AFM 12003940 |